| | نویسنده : سرگروه سال88/87زبان انگلیسی کنگاور
 نجومی:

www.nasa.gov                                                                                         www.esa.int

www.spaceflightnow.com                                                                www.spaceref.com

www.space.com                                                                 www.russianspaceweb.com

www.aeronautics.com                                                                   www.spacedaily.com

www.satnews.org                                                                     www.spacewether.com

www.parssky.com                                                                www.iranastronomers.org

www.isfastro.org                                                                         www.kashanua.ac.ir

www.fazanavard.blogfa.com                                                     www.wonderplants.de

www.raz-sky.blogfa.com                                                     www.astronomyonline.org

www.spacewar.com

   • قالب وبلاگ