| | نویسنده : سرگروه سال88/87زبان انگلیسی کنگاور

سؤالات سازمان یادگیرنده

1-يادگيري به چه معناست ؟كسب اطلاعات باشنيدن سخنراني ياخواندن متني منتخب

2-معناي لغوي آموزش : هدايت كردن چيزي است

3-ريشه واژه ي يادگيري درهند واروپاچيست leisبه معناي شيارانداختن يا دنبال كردن است

4- دو نشانه يادگيري درزبان چيني ......و........مي باشد. مطالعه كردن تمرين مداوم

5-كدام نشانه ي چيني پرنده اي رانشان مي دهد كه درحال پرورش توانايي براي ترك آشيانه است ؟ تمرين مداوم

6-نماد اولي ....رانشان مي دهد ونماد دومي.....- پرواز-جواني

7-سازمان يادگيرنده چيست؟ تمامي قدرت فكري دانش وتجربه سازمان براي ايجادتغييرات وبهبود مستمر درجهت توسعه دراختيار مي گيرد

8- درسازمان يادگيرنده افراد به طور.....توانايي خودرا افزايش مي دهند- مستمر

9- كداميك درست مي باشد ؟جواب فرديت درسازمان يادگيرنده مفهومي نداردوبه عامل سرعت هم توجه دارد

10-ويژگي هاي هرسازمان يادگيرنده: الف- ترغيب وتشويق افراد براي يادگيري منظم از كارشان ب- دراختيارداشتن نظام ها وفرايندهايي براي يادگيري ج-ارزش قايل شدن براي يادگيري د- توسعه فردي وتيمي

11- يادگيري سازماني چيست ؟ تمامي روشها سازكارها وفرآيندهايي كه درون سازمان به جهت يادگيري به كارگرفته مي شود

12-يادگيري سازماني به ....و...... اشاره دارد . چگونگي وقوع يادگيري سازماني بهره گيري از دانش

13-عوامل موثردرسازمان يادگيرنده : 1-توانمندسازها2-محيط

14- 4عامل توانمندسازي رانام ببريد :

1-راهبرد ها وسياست ها2- رهبري 3- مديريت برافراد 4-استفاده ازفن آورياطلاعات

15-درسازمان يادگيرنده يادگيري بايد به.........تبديل شود- ارزش

16- ويژگي هاي رهبر سازمان يادگيرنده چيست؟داشتن چشم انداز-ريسك پذيري-توانمندسازي-ذهن باز-توان مربيگري ديگران

17-مهمترين وموثرترين توانمند سازهادرسازمان يادگيرنده چيست؟ استفاده ازفن آورياطلاعات

18-بدون كدام عامل توانمندسازي تحقق سازمان يادگيرنده ناقص ياغيرممكن است؟ استفاده ازفن آورياطلاعات

19- اگرتمامي عوامل ايجادسازمان يادگيرنده فراهم باشند اما......لازم وجود نداشته باشد موفق نخواهدبود- فرهنگ

20- پنج شاخصه مهم فرهنگي درزمينه يادگيري رانام ببريد

1-ارزشهاوباور ها-2-زبان3گفتارورفتار افرادسطح بالا4-اختصاص زمان وپول5 -قدرت مالكيت 6-غروروپيشداوري

21-بزرگترين موانع يادگيري سازماني.......و.......و.....و.......ميباشد-سياست بازيغرور-باندبازي-استفاده ازاطلاعات به عنوان قدرت

22-يادگيري ازچند بعدموردتوجه قرارمي گيرد؟1-سطوح يادگيري2-انواع يادگيري3---مهارتهاي يادگيري

23-يادگيري درسه سطح.....و.....و.....مطارح مي شود.فردي-گروهي-سازماني

24-سازمانهاازطريق افراد ياد ميگيرندنظركيست؟پيترسنگه

25-يادگيري فردي ضروري است امابراي يادگيري سازماني كافي نيست نظركيست؟ آرگريس وشان

26-يادگيري فردي تحول سازمان وآماده سازي همگان روي آينده ي نامشخص ضروري است نظركيست؟جان ردينگ

27-روشهاي يادگيري فردي رانام ببريد : كتاب ها-مربيگري ديگران-دوره ها-كلاسها-سمينارها-رايانه وخوديادگيري و...

28-برنامه .....ازروشهاي بسيارمهم يادگيري فردي استتوسعه شخصي

29-كدام متفكر ياد گيري گروهي راپلي براي حصول يادگيري سازماني اشاره كرده است ؟سنگه

30-......يادگيري جمعي را فرايندي مي داند كه طي آن ظرفيت اعضا توسعه مي يابد- پيترسنگه

31-يادگيري سازماني براساس ......و....و.....كه درحافظه سازمان وجوددارد بنا مي شوددانشتجربه وبصيرت هاومدل هاي ذهني اعضا

32- يادگيري سازماني به چه چيزهايي متكي است؟ سياست ها-راهبردهاومدلهاي ذخيره دانش

33-......يادگيري سازماني را درگروبه اشتراك گذاشتن دانش ها وباورها ومفروضات درميان افراد تيم ها مي داند-آرگريس

34-نكات اساسي يادگيري سازماني چيست؟ساختارها- تطبيق پذيري باتغييراتالگوبرداري

35-آرگريس يادگيري رادرچندگروه طبقه بندي كرده است؟ 3حلقه 1- تك حلقه اي 2-دوحلقه اي 3-سه حلقه اي

36-يادگيري تك حلقه اي چيستءاين يادگيري درحل مشكلات موجود به صورت ساده ازطريق تغييردركارها مي كوشد

37- يادگيري دو حلقه اي چيستءاين يادگيري خطاهاراكشف واصلاح مي كندودرباره هنجارها نيز سوال مي كند

38- يادگيري سه حلقه اي چيستءاين يادگيري كه همان يادگرفتن ناميده مي شود درحل مشكلات موجود وطراحي مجدد سياست ها ساختارهابهتغييرمداوم فرض ها وازميان بردن سيستم هاي قديمي تلاش مي كند

39- 4عنصراصلي يادگيري ازنظر پيترسنگه:1-اقدام2-تعميق3-ارتباط4-تصمصم

40-سنگه 4عنصراصلي يادگيري را درقالب حلقه هاي يادگيري ....و....و.... به كارمي گيرد . فردي-گروهي- اجتماعي

41-مهارتهاي يادگيري رانام ببريد:تفكرنظام مند-مدل هاي ذهني- تسلط فرديخوديادگيريگفتگو

42-نظريه آلبرت اينشتين درخصوص تفكر:بدون تغيير درالگوي انديشه قادر نخواهيم بودمسائل باالگوهاي امروزي رابرطرف كنيم

43-تفكر نظام مند باتغييردر....و...سروكاردارد. انديشهفكر

44-...... الگوهايي هستند كه دربرگيرنده ي باورهاومفروضات وارزشها كه برفهم ما ازجهان ونحوه عمل مااثردارند. مدل هاي ذهني

45-عوامل شكل گيري مدل ذهني چيست؟ تجربه- دانش-سنت-عرف وعادتفرهنگ وهنجارهاي اجتماعي

46-تسلط فردي چيست ؟ احرازبرتري برافراد واشياست وبه سطح ويژه اي از تخصص اشاره دارد

47-هدف كاركنان فقط انجام وظايف نيست بلكه........جز وظايف آنهاستيادگيري مستمر ومداوم

48-....عالي ترين شكل ارتباط دوطرفه وخلاقانه است . گفت وگو

49-ابزاروروش يادگيري گروهي چيست ؟ گفت وگو

50-يادگيري به خاطر.... نيست بلكه براي موفقيت وتوسعه ....است . نفس يادگيريسازمان

51-درچه صورت سود سازمان افزايش مي يابد ؟ درصورت يادگيري وتعهد مستمر به آن

52-مدارس را مي توان فقط با.......دوباره خلق كردجهت گيري يادگيرنده

53-كداميك نادرست است ؟ 5اصل يادگيري سازماني اصلاحات يابرنامه هايي هستند كه ازبيرون تحميل شده باشند

54-تسلط شخصي چيست ؟ تمرين به زبان آوردن تصويري منسجم ازچشم انداز شخصي

55-اولين قدم درايجاد سازمان يادگيرنده چيست ؟ تمرين تسلط شخصيدركلاس درس وكارگاه هاي آموزشي

56-مربيان كلاس باچه راهكارهايي به دانش آموزان، آنهادرذهن خويش به زندگي5يا10سال آينده خويش قدم مي گذارند ؟ به يادآوردن يكي از بهترين خاطرات گذشته خويش

57-كداميك درست مي باشد؟ جواب تجربه هيچ مدرسه اي رانمي توانيم دربست به موقعيت هاي ديگري تعميم دهيموموقعيت همه مدارس بي همتا هستند

58-درمدارس يادگيرنده همه به دنبال تنش .... هستندخلاق

59-تنش خلاق موجب رشد..... مي شود توانايي هاي كاركنان ودانش آموزان

60-پنج فرمان(اصل) كليدي يادگيري سازماني رانام ببريد ؟اصول 5گانه مدرسه يادگيرنده:1-تسلط شخصي2-چشم انداز مشترك3-الگوهاي ذهني4-يادگيري گروهي ياتيمي 5--تفكر سيستمي

61-كداميك جز اصول 5گانه يادگيري سازماني نيست ؟ الف-يادگيري تيمي ب- اعتماد به نفس ج-تفكر سيستمي د- تسلط شخصيجواب ب

62-زندگي بدون الگوي ذهني .......-غيرممكن است

63-يادگيري گروهي مبتني برارتباط .....استمتقابل گروهي

64-دركداميك ازاصول 5گانه يادگيري افراد وابستگي متقابل وتحول رابهتردرك مي كنند وبانيروهايي كه پيامد هاي اعمالشان راشكل مي دهند موثرتر مقابله كنند-تفكرسيستمي

65- ازكيست اهرمي به اندازه كافي بلند به من بدهيد تاجهان راتكان دهمارشميدس

66- كداميك ازاصول 5گانه يادگيري به ماكمك مي كند تاسازمان ومدرسه خويش را به طورعميق متحول بسازيم- تفكرسيستمي

67-سيستم ازريشه يوناني به چه معناست ؟ باعث باهم ايستادن وبه هم متصل شدن

68-كداميك سيستم محسوب مي شوند- جواب مدرسهزندگي هركودك-هرروش آموزشي -بيماريهاتيم هاو... همه ي شان سيستم اند

69- براي درك مفهوم سيستم مدرسه ازكدام روش استفاده مي كنندايفاي نقش

70- كداميك ازاصول 5گانه يادگيري به تحليل دقيق تر امور كمك مي كند- تفكرسيستمي

71-....... به اعمال ما دريادگيري شكل مي دهند- الگوهاي ذهني

72-چه عواملي بريادگيري كودكان تاثيرمنفي زياددارند؟ تغييرات ساختارخانواده- برنامه هاي به سرعت تغيير درفرهنگ تلويزيون- فقروتغذيه-مراقبتهاي بهداشتي-خشونت- تحولات اجتماعي سواستفاده ازكودكان

- 73-يادگيري از زبان سنگه : يادگيري به معناي تسلط برروش اصلاح خود ازطريق مطالعه كردن وتمرين مداوم ومستمر است

74-ارتباطات خوب با...... شروع مي شود- تشخيص

75-بين قبايل ناتال شمالي درجنوب آفريقا به جاي سلام وجواب آن كدام اصطلاح را به كار مي برند؟ به جاي سلام ، تورامي بينم وبه جاي جواب سلام اينجا هستم

76-سه نظام وسيستم تودرتو دريادگيري چيست ؟ كلاس=مدرسه جامعه

77-سه جزاصلي اموزش چيست ؟ معلم دانش آموز-اولياء

78-براي معلمان هيچ تجربه اي مانند ....... مهم نيست لحظه ياددادن

79-سه نكته مهم واساسي درخصوص معلم : 1- به رسميت شناختن اهميت معلم توسط مدرسه 2-متعهد شدن معلمان به كل جامعه ي دانش آموزان نه فقط كلاس درس خود3-دانش معلمان بايد درحال تكميل شدن باشد 80- ...... كمترين تاثيررابرطراحي آموزش دارند دانش آموزان

81-هرتلاشي براي ايجاد مدارس يادگيرنده درصورتي موثر خواهد بود كه .......- ارتباط كلاس ومدرسه وجامعه ديده شود وتحولات درتمام سطوح رخ دهد 82-هرمدرسه بايد ......... معلمانش را بخشي ازهدف اصلي اش درنظربگيرند- ارتقاورشد ومراقبت وامنيت وبه رسميت شناختن اهميت

83-كلاسهاي درس به ...... نيازدارند تاآنهارا پشتيباني كند زيرساختي سازماني

84-........ يك منبع دوست يابي ومنزلت اجتماعي براي اكثردانش آموزان است - مدرسه

85- نقش مهم مدارس يادگيرنده كيست ؟ مديران

86-ازنظرسازماني ....بيش ازهركس ديگري درمدرسه اختياررسمي دارند- مديران

87- نيروي محركه تغيير واصلاح اول مدارس يادگيرنده از ..... آغاز مي شود- مديران ومعاونان وديگرعوامل اجرايي

88- رهبران آموزشي معلمان چه كساني هستند؟ مديران ومعاونان وديگرعوامل اجرايي

89-ازخصوصيات كداميك ازعوامل اجرايي مدرسه محسوب مي شود- سرپرست ومعلم رهبرويادگيرنده رهبرمهماندار فرآيند يادگيري- جواب مدير

90-فراتر ازمدرسه ..... درايجاد هرمدرسه يادگيرنده تاثيرمي گذارد مناطق اموزشي وجامعه

91- غالبا كاركنان مناطق آموزشي .....و.... به حساب مي آيند كنترل كننده سياست گذار

92- سومين وبه مراتب پيچيده ترين سطح آموزش درسازمان يادگيرنده چيست ؟ جامعه يادگيرنده

93-.... محيط يادگيرنده است كه مدرسه درآن عمل مي كند جامعه 94-بقيه فعاليتهاي يادگيري ازچه نواحي صورت مي گيرد ؟ رسانه ها( تلويزيون-مجلات موسيقي واينترنت)-دوستان همسالان

- 95- جامعه ومدارس .... يكديگرند اگر يكي موفق باشد آن ديگري هم موفق خواهد بود منعكس كننده

96-تغييرروش تفكر يعني چه ب؟يعني به طورمستمر جهت گيري مان رااصلاح كنيم وبهبودبخشيم

97-تغيير روش تعامل به چه معناست ؟ طراحي ساختارهاي رسمي سازمان-طراحي الگوهاي ارتباطي

98-اگر مي خواهيد نظام مدرسه اي رابهبود بخشيد قبل از تغييرقوانين اول به اصلاح ....بپردازيد . روشهايي كه افراد به آن روشها فكر وباهم تعامل مي كنند

99-به نظرپاولوفرر نظام بانكي آموزش برالگوي ..... حاكم است . ياددهي ويادگيري

100- منظور از بانكي آموزش چيست ؟ تمركز برذخيره سازي اطلاعات درذهن دانش آموزان

101- اطلاعات قابل پس انداز كردن نيست نظر كيست ؟ فريتجف كاپرا

102- مغز انسان به گونه اي طراحي شده كه اطلاعات رادرصورت ..... درخود نگه مي دارد. معنا دار بودن

103-معلمان خوب بين دانش آموزانشان وموضاعاتي كه درس ميدهند صميميت برقرارمي كنند . نظركيست ؟ پاركر پالمر

104- يادگيري با..... تحريك مي شود چشم انداز

105-قدرت مند ترين روش تو سعه ي قابليت دانش آموزان براي يادگيري مادام العمر چيست ؟ يادگيري سازماني

106- مدرسه اي كه مي خواهد مدرسه ياد گيرنده باشد بايد با........در ارتباط باشد. اوليا

107- توسعه فرزندان به توسعه ...... بستگي دارد. همه بزرگسالان درون نظام

108- چگونه مي توانيم الگو هاي ذهني خودرا تغييردهيم ؟ واضح وروشن كردن مفروضات درباره يادگيري

109- اولين سعي معلمان درمدرسه يادگيرنده چيست ؟ ارائه محتواي درسي يكسان براي يادگيرندگان متفاوت به روش هاي گوناگون

110- يكي ازموثرترين محرك هاي يادگيري سازماني .... مي باشد دانش آموزان

111-تلاش براي ...... ازويژگي هاي هرمدرسه يادگيرنده است . تطبيق با دنياي دائم درحال تغيير

112- دوتاثير گذاراساسي برزندگي دانش آموزان چيست ؟ معلمان واوليا

113- يكي از معضلات بزرگ آموزش وپرورش كنوني درزندگي دانش آموزان ..... مي باشد . ع ارتباط كمتر اوليا بامربيان

114- كدام يك از رسانه ها به ارتباط موثر ومعنا دار بين اجزاداخل وخارج از مدرسه بيشتر دخيل است راديو تلويزيون اينترنت كه بين مدرسه واين رسانه ها ارتباط بسياركم رنگي است

115- ...... نهادي توليد كننده انبوه براي تفكر عصرصنعتي ياماشيني محسوب مي شود. مدرسه

116- تنها شخصي كه مي تواند درباره شيوه عملكرد مدرسه تعمق كند....است . دانش آموزان

117- سازمان يادگيرنده يعني چه ؟ يعني توسعه دركي روشن وصادقانه ازواقعيت موجود كه درتمام سطوح سازمان دست يافتني باشد  • قالب وبلاگ